Over a hundred people took part in the second Smart Train Day, the one-day conference devoted to the implementation of the “smart” concept in the field of rail transport. It was organised for the second year running by Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, this year in cooperation with Railgrup and as part of the Saló Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL, the International Logistics and Material Handling Exhibition).

The event was opened by the director general of transport and mobility in the government of Catalonia, Pere Padrosa, the director general of the International Logistics and Material Handling Exhibition, Blanca Sorigué, and the chairman of FGC, Enric Ticó. It discussed the role of applied technology in infrastructure in the rail sector and dealt with different rail experiences placed at the service of users and operators, with the aim of achieving smart rail management through the implementation of technology and innovation.

The FGC chairman, Enric Ticó, stressed the need to cooperate and exchange knowledge with a view to the future, in order to consolidate the rail sector, of key importance to the country’s economic recovery. Likewise, the Catalan government’s director general of transport and mobility, Pere Padrosa, highlighted the importance of mobility as a wealth-generating factor, and of technological progress as the key to making it work.

At the first Smart Train Day session, the operations manager of the technology companies in the Villar Mir and OHL groups, César Quintana, concentrated on explaining the importance of new technology applied to rail infrastructures, stressing the new role of technology as an indispensable tool in decision-making and the need to unify information handling, seeking cooperative environments.

The second session of the day, devoted to describing different smart rail experiences seen from the point of view of business opportunities, featured the Indra European infrastructure development engineer Jordi Rodriguez, who outlined the different projects based on “smart” systems his company has under way. According to Rodríguez, technology development is fundamental in pursuing energy efficiency and achieving more sustainable cities, all of this placing people at the centre of technology development by giving them a role.

In the same session, the innovation manager at Correus i Telègrafs, Jordi Escruela, described the latest developments in the application of technology to his postal services and products, highlighting the installation of smart posting and pick-up points at stations.

Technological progress was also the focus of the presentations in the third session of the day, which described initiatives in the implementation of new technology to improve efficiency of service on the railway, such as for example the joint development of artificial intelligence by FGC and the firm Awaait or the new system of incident alarms from Laforja Sistemes, supported by information panels which receive data from radio signals broadcasting information on news of general interest and on the status of train services in real time.

Further information about the event, the speakers and the presentations at www.smarttrainday.cat.
Fotografia ponents
Més d’un centenar de persones han participat a la segona edició de l’Smart Train Day, la jornada dedicada a l’aplicació del concepte “smart” en l’àmbit del transport ferroviari, que per segon any consecutiu ha organitzat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, enguany amb la col•laboració de Railgrup i dins del marc del Saló Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL).

A la jornada, que han inaugurat el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa; la directora general del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció, Blanca Sorigué; i el president d’FGC, Enric Ticó, s’ha analitzat el paper de les tecnologies aplicades a les infraestructures del sector ferroviari i s’han plantejat diferents experiències ferroviàries posades al servei de l’usuari i dels operadors, per tal d’aconseguir una gestió ferroviària intel•ligent aplicant la tecnologia i la innovació.

El president d’FGC, Enric Ticó, ha destacat la necessitat de col•laborar i d’intercanviar coneixements en clau de futur, per tal de consolidar el sector ferroviari, que és clau en la recuperació econòmica del país. En la mateixa línia, el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa, ha posat en relleu la importància de la mobilitat, com a concepte generador de riquesa, i la millora de la tecnologia com a clau perquè funcioni.

En la primera sessió de l’Smart Train Day, el director d’Operacions de les empreses tecnològiques del Grupo Villar Mir i Grupo OHL, César Quintana, ha centrat la seva exposició en donar a conèixer la importància de les noves tecnologies aplicades als serveis d’infraestructures ferroviàries, destacant el nou rol de la tecnologia com a eina indispensable per a la presa de decisions i la necessitat d’unificar la gestió de la informació, buscant entorns col•laboratius.

La segona sessió de la jornada, dedicada a exposar diferents experiències ferroviàries intel•ligents vistes des de la perspectiva d’oportunitats de negoci, ha comptat amb la participació de l’enginyer de Desenvolupament d’Infraestructures Europees d’Indra, Jordi Rodriguez, que ha exposat els diferents projectes que la seva companyia té en marxa i que es basen en tècniques “smart”. Segons Rodríguez, l’evolució de la tecnologia és bàsica per buscar l’eficiència energètica i aconseguir fer ciutats més sostenibles, tot plegat situant la persona al centre dels desenvolupament de la tecnologia atribuint-li un rol.

En la mateixa sessió, el director d’Innovació de Correus i Telègrafs, Jordi Escruela, ha exposat les novetats en l’aplicació de la tecnologia intel•ligent als seus serveis i productes, destacant la instal•lació de punts de d’enviament i de recollida intel•ligents de correus a les estacions.

L’evolució de la tecnologia també ha centrat les presentacions de la tercera sessió de la jornada, on s’han presentat iniciatives en l’aplicació de noves tecnologies per tal de millorar l’eficiència de servei del ferrocarril, com per exemple el sistema de control automàtic del frau a través del desenvolupament de la intel•ligència artificial que han investigat conjuntament  FGC i l’empresa Awaait, o el nou sistema d’avisos d’incidències de Laforja Sistemes, suportat per panells informatius que reben les dades a través de senyals via ràdio, que emeten informacions sobre notícies d’interès general i sobre l’estat del servei ferroviari, en temps real.

Més informació sobre la jornada, els ponents i les presentacions a www.smarttrainday.cat.
Más de un centenar de personas han participado en la segunda edición del Smart Train Day, jornada dedicada a la aplicación del concepto “smart” en el ámbito del transporte ferroviario, que por segundo año consecutivo ha organizado Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, este año con la colaboración de Railgrup y dentro del marco del Salón Internacional de la Logística y la Manutención (SIL).

En la jornada, que ha inaugurado el director general de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa; la directora general del Salón Internacional de la Logística y la Manutención, Blanca Sorigué; y el presidente de FGC, Enric Ticó, se ha analizado el papel de las tecnologías aplicadas a las infraestructuras del sector ferroviario y se han planteado distintas experiencias ferroviarias puestas al servicio del usuario y de los operadores, para conseguir una gestión ferroviaria inteligente aplicando la tecnología y la innovación.

El presidente de FGC, Enric Ticó, ha destacado la necesidad de colaborar e intercambiar conocimientos en clave de futuro, para consolidar el sector ferroviario, que es clave en la recuperación económica del país. En la misma línea, el director general de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa, ha destacado la importancia de la movilidad, como concepto generador de riqueza, y la mejora de la tecnología como clave para que funcione.

En la primera sesión del Smart Train Day, el director de Operaciones de las empresas tecnológicas del Grupo Villar Mir y Grupo OHL, César Quintana, ha centrado su exposición en dar a conocer la importancia de las nuevas tecnologías aplicadas a los servicios de infraestructuras ferroviarias, destacando el nuevo rol de la tecnología como herramienta indispensable para tomar decisiones y la necesidad de unir la gestión de la información, buscando entornos colaborativos.

La segunda sesión de la jornada, dedicada a exponer distintas experiencias ferroviarias inteligentes vistas desde la perspectiva de oportunidades de negocio, ha contado con la participación del ingeniero de Desarrollo de Infraestructuras Europeas de Indra, Jordi Rodríguez, que ha expuesto los diferentes proyectos que su compañía tiene en marcha basados en técnicas “smart”. Según Rodríguez, la evolución de la tecnología es básica para buscar la eficiencia energética y conseguir unas ciudades más sostenibles, colocando la persona en el centro del desarrollo de la tecnología atribuyéndole un rol.

En la misma sesión, el director de Innovación de Correos y Telégrafos, Jordi Escruela, ha expuesto las novedades en la aplicación de la tecnología inteligente a sus servicios y productos, destacando la instalación de puntos de envío y de recogida inteligentes de correos a las estaciones.

La evolución de la tecnología también ha centrado las presentaciones de la tercera sesión de la jornada, donde se han presentado iniciativas en la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de servicio del ferrocarril, como por ejemplo el sistema de control automático de fraude a través del desarrollo de la inteligencia artificial que han investigado conjuntamente FGC y la empresa Awaait, o el nuevo sistema de alertas de incidencias de Laforja Sistemas, soportado por paneles informativos que reciben los datos a través de señales vía radio, que emiten informaciones sobre noticias de interés general y sobre el estado del servicio ferroviario, en tiempo real.

Más información sobre la jornada, los ponentes y las presentaciones en www.smarttrainday.cat.

1  

Images

Fotografia ponents

Fotografia ponents 0.78 MB

3  

Fitxers adjunts

Press release

Press release
PDF | 0.18 MB

Nota de prensa

Nota de prensa
PDF | 0.18 MB

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 0.18 MB