The Catalan Office for Climate Change of the Directorate-General for Environmental Policy has just published a pioneering and innovative document, Climate Change Impact Adaptation Measurement Indicators. The publication is timed to coincide with the COP20 talks taking place in Lima, Peru. These indicators allow the extent to which we are adapting to global climate changes to be measured and quantified. The methodology used can be extrapolated and applied to any other country around the world.
 
The study took 83 indicators as its starting point, identifying and classifying 29 key indicators as the methodology was developed. These are grouped under the following headings: water management, agriculture and livestock farming, forestry, health, the energy sector, industry, services and commerce, tourism, town planning and housing, mobility and transport infrastructures, research, development and innovation.
 
The subsequent statistical analysis of these 29 indicators, with the assistance of the Catalan Institute for the Evaluation of Public Policies (Ivàlua), produced a global adaptation indicator quantifying Catalonia's capacity to adapt to climate change in the future. This global indicator is based on two factors: use of resources and environmental quality. Effectively, our capacity to adapt to the impact of climate change depends on how we use resources (water and energy, principally) and on the quality of the environment (basically, the air we breathe).
 
 
Detailed descriptions so the methodology can be exported to the rest of the world
 
The document contains a detailed description of all the indicators analysed. It also explains how the single global indicator was calculated. This detail means the methodology can be used by any country which has the necessary data available.
 
 
Catalonia passes the test, but must continue working to adapt to climate change
 
The global indicator allows a country's capacity to adapt to climate change to be monitored over time. The absolute value of the indicator (from 0 to 10) dropped slightly between 2005 and 2011. Catalonia is working on the issue, but must continue to make every effort to improve the extent to which we are adapting to ensure that our land, natural systems and society are progressively less vulnerable to the impact of climate change.
 
An opportunity for improving the country's industries
 
In developing this indicator, Catalonia has a tool which provides guidance on where to focus efforts towards developing a green, circular, low-carbon economy which is adaptable to the new conditions brought about by climate change. This is opening up a range of economic and social opportunities which are currently being developed in fields such as energy efficiency, saving water, renewable energies, smart mobility, forestry management and healthcare.
 
 
TES
  • Una metodologia innovadora pensada per poder-la exportar a d’altres països
  • Catalunya aprova en l'adaptació al canvi climàtic, però cal continuar treballant
 
 
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de la Direcció General de Polítiques Ambientals, acaba de publicar un treball pioner i innovador, Indicadors d'adaptació als impactes del canvi climàtic, coincidint amb la celebració de la COP20, que s'està celebrant a Lima (Perú). Aquests indicadors permeten avaluar i quantificar el grau d'adaptació als impactes de la variació global del clima de la Terra. La metodologia emprada és extrapolable i aplicable a qualsevol altre país del món.
 
El treball inicia amb la selecció de 83 indicadors que, a mida que avança en la metodologia, resulta en la identificació i caracterització de 29 indicadors agrupats en les següents àrees: la gestió de l'aigua, l'agricultura i la ramaderia, la gestió forestal, la salut, el sector energètic, la indústria, els serveis i el comerç, el turisme, l’urbanisme i l’habitatge, la mobilitat i les infraestructures de transport, la recerca, el desenvolupament i la innovació.
 
El posterior tractament estadístic d’aquests 29 indicadors, amb el suport de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), ha permès obtenir un Indicador global d'adaptació que quantifica la capacitat adaptativa de Catalunya als impactes del canvi climàtic al llarg dels anys. Aquest indicador global ve determinat per dos factors: l'ús dels recursos i la qualitat ambiental. Dit d’una altra manera, el nivell d’adaptació als impactes del canvi climàtic depèn de l’ús que es fa dels recursos (bàsicament, aigua i energia) i de la qualitat ambiental (bàsicament, de l’aire que respirem).
 
 
Una descripció detallada per exportar la metodologia al món
 
El treball aporta una descripció detallada de tots els indicadors analitzats. També descriu com s'ha arribat a un únic indicador global. Aquest detall permet que la metodologia pugui ser emprada en tots aquells països que disposin de les dades necessàries.
 
 
Catalunya aprova en l'adaptació al canvi climàtic, però cal continuar treballant
 
L’indicador global d’adaptació permet quantificar l’evolució de la capacitat adaptativa en el decurs del temps. Així, comparant els anys 2005 i 2011, el valor absolut de l’indicador (entre 0 i 10) ha estat lleugerament decreixent. Catalunya està fent feina, però cal continuar treballant per assolir uns nivells òptims d’adaptació, és a dir, perquè el nostre territori, els nostres sistemes naturals i la nostra societat esdevinguin, progressivament, menys vulnerables als impactes del canvi climàtic.
 
 
Una oportunitat per desenvolupar millores en les activitats econòmiques del país
 
Amb la quantificació del grau d’adaptació, Catalunya disposa d’una eina que detalla cap a on cal adreçar els esforços en la implementació d'una economia verda, circular, baixa en carboni i que s'adapti a les noves condicions, fruit dels impactes del canvi climàtic. El treball obre un ventall d’oportunitats econòmiques i socials en el desenvolupament, per exemple, de l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua, la implantació d’energies renovables, la mobilitat intel·ligent, la gestió forestal, o la salut.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 0.1 MB

Press release

Press release
PDF | 0.1 MB