EAPC ENA
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,Meritxell Borràs, de viatge oficial a París, ha visitat l’École Nationale d’Administration (ENA). La consellera Borràs, en la seva condició de presidenta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), s’ha reunit amb la directora de l’ENA, Nathalie Loiseau, i ha acordat diverses línies de col.laboració entre les dues institucions. A la reunió, també hi ha assistit el director de l’EAPC, Agustí Colomines
 
En declaracions als mitjans de comunicació, la consellera Meritxell Borràs ha refermat l’aposta del Govern català per fer de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya un referent formatiu a nivell nacional i internacional. “Ara, Catalunya viu un moment important, i ens calen professionals preparats per donar respostes adequades a aquests moments”, ha assegurat. “Per això, volem potenciar l’Escola, fer-la una autèntica Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques, preparada per formar treballadors públics d’Estat. I establir col·laboracions amb institucions de referència com l’ENA ens ajudarà a excel·lir i millorar”.
 
En aquest sentit, Borràs ha afirmat que la visita a París “s’emmarca en aquesta voluntat d’impulsar i millorar l’administració pública”. I ha explicat que, a més d’haver acordar aquesta col·laboració amb l’ENA, demà mantindrà dues reunions amb les responsables de modernització de l’Administració del Govern francès i de l’Ajuntament de París. “Volem conèixer i compartir les millors experiències, també en formació i en administració pública”, ha reblat la consellera Borràs.
 
Un acord per promoure l’intercanvi de professorat i alumnes
 
L’acord entre l’EAPC i l’ENA, que amplia el conveni vigent entre les dues escoles, preveu, entre altres accions, la creació per part de l’EAPC d’un programa de beques per a estudiants catalans per assistir a cursos de curta durada de l’ENA. En virtut de l’acord, l’EAPC programarà cursos impartits per professorat de l’ENA i es fomentarà l’intercanvi entre l’alumnat. A més, també es duran a terme publicacions conjuntes, que es difondran a través de les revistes i el blog de l’EAPC. 
 
La col·laboració entre l’Escola d’Administració i Pública de Catalunya i l’École Nationale d’Administration té un llarg recorregut. Així, ja al 1990, es va acordar amb l’ENA l’estada a París d’alguns alumnes del curs de formació per a directius impartit per l’EAPC. Des de llavors, s’han realitzat diverses visites a l’ENA, una de les escoles d’administració pública amb major prestigi internacional, que compta, a més, amb una gran incidència en la vida pública de França. 
 
L’EAPC va participar en el 1er Congrés europeu d’escoles de formació pública organitzat per l’ENA, i l’escola francesa ho va fer en la Jornada Internacional de Gestió Pública, que es va dur a terme a Barcelona, coincidint amb el centenari de l’EAPC. Així mateix, les dues escoles, han participat en diversos projectes en el marc de la Unió Europea.
 
La col·laboració entre les dues escoles va portar a la signatura, el setembre de 2015, d’un conveni de cooperació que es manté vigent i s’ha ampliat ara s'ha concretat amb aquests punts acordats avui en la reunió entr la consellera de Governació i la directora de l’ENA.
 
Reunió amb els catalans de París
 
Durant la seva estada a París, la consellera Meritxell Borràs també ha mantingut una trobada amb catalans residents a França, en què els ha informat, entre altres qüestions, sobre el pla de vot electrònic, especialment adreçat als electors catalans que viuen a l’exterior, que el Departament de Governació preveu posar en funcionament en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. La sessió ha tingut lloc a la Delegació del Govern de Catalunya a França i Suïssa.
Meritxell Borràs, Nathalie Loiseau i Agustí Colomines
La conseillère de Gouvernance, Administrations Publiques et Habitat, Meritxell Borràs, en voyage officiel à Paris, a visité l’École Nationale d’Administration (ENA). La conseillère Borràs, en tant que présidente de l’École d’Administration Publique de la Catalogne (EAPC), s’est réuni avec la directrice de l’ENA, Nathalie Loiseau, et plusieurs lignes de collaboration entre les deux institutions ont été convenues. Le directeur de l’EAPC, Agustí Colomines, a aussi assisté à la réunion.
 
La conseillère Meritxell Borràs a ratifié devant les médias l’enjeu du Gouvernement catalan pour faire de l’École d’Administration Publique de la Catalogne un référent de formation national et international. «À l’heure actuelle, la Catalogne vit un moment important, et il faut des professionnels préparés pour fournir des réponses adéquates au moment présent», a affirmé. «C’est pourquoi nous voulons favoriser l’École, pour qu’elle devienne une vrai école nationale de gouvernement et d’administration publique, prête à former des travailleurs publics étatiques. Et l’établissement de collaborations avec des institutions de référence comme l’ENA sera une aide pour améliorer et atteindre l’excellence».
 
Dans ce sens, Borràs a affirmé que la visite à Paris «s’encadre dans cette volonté de favoriser et d’améliorer l’administration publique». Elle a expliqué que, en plus de cet accord de collaboration avec l’ENA, demain elle aura deux réunions avec les responsables de la modernisation de l’Administration du Gouvernement français et de la Mairie de Paris. «Nous voulons connaître et partager les meilleures expériences, aussi dans le domaine de la formation et de l’administration  publique», a souligné la conseillère Borràs.
 
Un accord pour promouvoir l’échange d’enseignants et d’élèves
 
L’accord entre l’EAPC et l’ENA, qui élargit la convention en vigueur entre les deux écoles, envisage, parmi d’autres actions, la création par l’EAPC d’un programme de bourses pour des étudiants catalans pour assister à des cours de courte durée de l’ENA. En vertu de l’accord, l’EAPC programmera des cours donnés par des enseignants de l’ENA et l’échange d’élèves sera favorisé. Des publications conjointes sont aussi prévues, qui seront diffusées à travers les revues et le blog de l’EAPC.
 
La collaboration entre l’École d’Administration Publique de la Catalogne et l’École Nationale d’Administration a un long parcours. C’est ainsi que déjà en 1990 il a été convenu avec l’ENA un séjour à Paris pour quelques élèves du cours de formation pour cadres offert par l’EAPC. Depuis, il y a eu plusieurs visites à l’ENA, l’une des écoles d’administration publique le plus réputée internationalement, qui a, en plus, une grande incidence dans la vie publique en France.
 
L’EAPC a participé au I Congrès européen d’écoles de formation publique organisé par l’ENA, et l’école française l’a fait à la Journée internationale de gestion publique, qui a eu lieu à Barcelone, à l’occasion du centenaire de l’EAPC. En outre, les deux écoles ont participé à plusieurs projets dans le cadre de l’Union européenne.
 
La collaboration entre les deux écoles a permis la signature, en septembre 2015, d’une convention de coopération qui est toujours en vigueur et qui a été élargie et précisée avec les points convenus aujourd’hui lors de la rencontre entre la conseillère de Gouvernance et la directrice de l’ENA.
Meritxell Borràs, Nathalie Loiseau i Agustí Colomines
La conseillère de Gouvernance, Administrations Publiques et Habitat, Meritxell Borràs, en voyage officiel à Paris, a visité l’École Nationale d’Administration (ENA). La conseillère Borràs, en tant que présidente de l’École d’Administration Publique de la Catalogne (EAPC), s’est réuni avec la directrice de l’ENA, Nathalie Loiseau, et plusieurs lignes de collaboration entre les deux institutions ont été convenues. Le directeur de l’EAPC, Agustí Colomines, a aussi assisté à la réunion.
 
La conseillère Meritxell Borràs a ratifié devant les médias l’enjeu du Gouvernement catalan pour faire de l’École d’Administration Publique de la Catalogne un référent de formation national et international. «À l’heure actuelle, la Catalogne vit un moment important, et il faut des professionnels préparés pour fournir des réponses adéquates au moment présent», a affirmé. «C’est pourquoi nous voulons favoriser l’École, pour qu’elle devienne une vrai école nationale de gouvernement et d’administration publique, prête à former des travailleurs publics étatiques. Et l’établissement de collaborations avec des institutions de référence comme l’ENA sera une aide pour améliorer et atteindre l’excellence».
 
Dans ce sens, Borràs a affirmé que la visite à Paris «s’encadre dans cette volonté de favoriser et d’améliorer l’administration publique». Elle a expliqué que, en plus de cet accord de collaboration avec l’ENA, demain elle aura deux réunions avec les responsables de la modernisation de l’Administration du Gouvernement français et de la Mairie de Paris. «Nous voulons connaître et partager les meilleures expériences, aussi dans le domaine de la formation et de l’administration  publique», a souligné la conseillère Borràs.
 
Un accord pour promouvoir l’échange d’enseignants et d’élèves
 
L’accord entre l’EAPC et l’ENA, qui élargit la convention en vigueur entre les deux écoles, envisage, parmi d’autres actions, la création par l’EAPC d’un programme de bourses pour des étudiants catalans pour assister à des cours de courte durée de l’ENA. En vertu de l’accord, l’EAPC programmera des cours donnés par des enseignants de l’ENA et l’échange d’élèves sera favorisé. Des publications conjointes sont aussi prévues, qui seront diffusées à travers les revues et le blog de l’EAPC.
 
La collaboration entre l’École d’Administration Publique de la Catalogne et l’École Nationale d’Administration a un long parcours. C’est ainsi que déjà en 1990 il a été convenu avec l’ENA un séjour à Paris pour quelques élèves du cours de formation pour cadres offert par l’EAPC. Depuis, il y a eu plusieurs visites à l’ENA, l’une des écoles d’administration publique le plus réputée internationalement, qui a, en plus, une grande incidence dans la vie publique en France.
 
L’EAPC a participé au I Congrès européen d’écoles de formation publique organisé par l’ENA, et l’école française l’a fait à la Journée internationale de gestion publique, qui a eu lieu à Barcelone, à l’occasion du centenaire de l’EAPC. En outre, les deux écoles ont participé à plusieurs projets dans le cadre de l’Union européenne.
 
La collaboration entre les deux écoles a permis la signature, en septembre 2015, d’une convention de coopération qui est toujours en vigueur et qui a été élargie et précisée avec les points convenus aujourd’hui lors de la rencontre entre la conseillère de Gouvernance et la directrice de l’ENA.

3  

Images

Meritxell Borràs, Nathalie Loiseau i Agustí Colomines

Meritxell Borràs, Nathalie Loiseau i Agustí Colomines 0.81 MB

Meritxell Borràs, Nathalie Loiseau i Agustí Colomines

Meritxell Borràs, Nathalie Loiseau i Agustí Colomines 0.81 MB

Meritxell Borràs, Nathalie Loiseau i Agustí Colomines

Meritxell Borràs, Nathalie Loiseau i Agustí Colomines 0.81 MB