Imatge
The general manager of Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Pere Calvet, chaired the 93rd Assembly of the Metro Division of the International Association of Public Transport (UITP), held in Rio de Janeiro from 5th to 7th October.

The programme for this year’s edition, in which fourteen countries took part, focused on the recent Rio Olympics. Those present were able to find out at first-hand about the details of the Olympic experience of MetrôRio and the start-up of a new metro line for the occasion, to discuss the latest news and trends on Latin American metro systems and to take part in a programme of visits to see the development the Olympics brought to public transport in Sao Paulo and Rio.

The assembly also offered an overview of the work done in recent years by UITP members, providing key data on risk management on metros and the role of metro systems in urban development and presenting the latest developments in metro transport at global level.


The UITP Metro Division

Pere Calvet is chairman of the UITP metro assembly and has been global vice-president of the association since September 2013.

The assembly is the ruling body of the UITP Metro Division, the most important of the five divisions into which the association is divided. Apart from the Metro Division, there are divisions for bus, tram, regional rail and river transport. The Metro Division was set up in 1957 and currently brings together a majority of the world’s metro operators, representing a forum for pooling professional experience between experts in the sector, as well as a tool for producing reports and benchmarking studies.


A platform for cooperation across more than 90 countries
 
The International Association of Public Transport (UITP) was set up in 1885 and today is one of the most influential international bodies in mobility-related matters. It is organised as an international platform for cooperation between its members, as well as running campaigns to promote public transport, carry out studies and analyses, organise technology and training seminars and publish analytical documents.

The UITP currently brings together 1,400 companies in 96 countries, including transport operators, authorities, technical and research institutions and industrial and service concerns. Its headquarters are in Brussels and it has offices in Abidjan, Bangalore, Canberra, Dubai, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Moscow, Rome, Sao Paulo and Tehran.
Imatge
El director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Pere Calvet, ha presidit la 93a Assemblea de la Divisió de Metros de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP), que s’ha celebrat a Rio de Janeiro del 5 al 7 d’octubre.

El programa de l’edició d’enguany, que ha comptat amb la participació de 14 països, ha aprofitat la recent celebració dels Jocs Olímpics de Rio per tractar la influència que aquests han tingut en el transport públic de la ciutat. Els assistents han pogut conèixer de primera mà els detalls de l’experiència olímpica de MetrôRio i la posada en funcionament d’una nova línia de metro per a l’ocasió; discutir les últimes novetats i tendències als metros d’Amèrica Llatina; i participar en un programa de visites per conèixer el desenvolupament que ha suposat pel transport públic de Sao Paulo i Rio la celebració del l’esdeveniment esportiu.

L’assemblea també ha ofert una visió general de la tasca realitzada aquest anys pels membres de UITP, oferint dades sobre la gestió de riscos als metros, el paper dels sistemes de metro en el desenvolupament de les ciutats, així com presentant les últimes novetats del transport de metro a escala mundial.


La Divisió de Metros des del 1957

Pere Calvet és president de l’assemblea de metros de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP) i vicepresident mundial de la mateixa associació des de setembre del 2013.

L’assemblea és el màxim organisme dins la Divisió de Metros de la UITP, la més important de les cinc en què s’estructura aquesta associació. A més de la de metros, hi ha les de bus, tramvia, trens regionals i transport fluvial. La Divisió de Metros va néixer l’any 1957 i està formada actualment per la majoria d’operadors de metro existents al món, constituint-se en un fòrum d’intercanvi d’experiències professionals entre experts del sector així com en una eina per a la realització d’informes i estudis.


Plataforma de cooperació entre més de 90 països
 
La UITP es va crear l’any 1885 i és un dels organismes internacionals més influents sobre temes relacionats amb la mobilitat. Es configura com una plataforma internacional de cooperació entre els seus associats, a més de realitzar campanyes de promoció del transport públic, desenvolupar estudis i anàlisis, organitzar seminaris tecnològics i de formació i publicar documents d’anàlisi.

La UITP reuneix 1.400 companyies de 96 països, que inclouen tant operadors de transport, autoritats, instituts tècnics i de recerca com empreses del sector industrial i de serveis. La seu central es troba a Brussel·les i manté oficines a Abidjan, Bangalore, Canberra, Dubai, Hong Kong, Istambul, Johannesburg, Moscou, Roma, So Paulo i Teheran.

2  

Images

Fotografia

Fotografia 1.78 MB

Photo

Photo 1.78 MB

3  

Fitxers adjunts

Press release

Press release
PDF | 0.42 MB

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 1.07 MB

Communiqué de presse

Communiqué de presse
PDF | 0.25 MB