MWC FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es prepara, un any més, per ser el mitjà de transport de referència per connectar els recintes firals de Plaça Espanya i de Fira Gran Via a L’Hospitalet durant la desena edició del Mobile World Congress, que se celebrarà a Barcelona del 27 de febrer al 2 de març.
 
El Metro del Baix Llobregat, que uneix els dos punts neuràlgics del congrés en només 6 minuts de trajecte, es converteix aquests 4 dies en una fast line i en la via més directa per arribar al centre de Barcelona. L’operatiu de reforç que ha dissenyat FGC consisteix principalment en: incrementar les circulacions de trens a la línia L8 (Molí Nou) en 30 circulacions diàries, doblar la capacitat de la resta de combois passant dels 3 als 6 cotxes, redissenyar la mobilitat en els vestíbuls de les estacions de Pl. Espanya i Europa|Fira per absorbir aquesta demanda i reforçar l’atenció al client amb més personal, senyalització, megafonia específica i xarxes socials.
 
Aquest dispositiu està enfocat a donar el millor servei possible per facilitar la mobilitat dels congressistes i dels clients habituals de la línia Llobregat-Anoia, dissenyat per mantenir la màxima capacitat als trens amb 8.000 persones/hora. Tenint en compte les previsions d’assistència de congressistes fetes per Fira de Barcelona i GSMA, amb l’operatiu de reforç s’intenta donar servei als màxims clients possibles garantint en tot moment la seguretat i el confort dels usuaris.
 
A més, FGC ha establert diferents plans de contingència a les estacions, coordinats amb Mossos d’Esquadra, GSMA i Fira Barcelona, que contemplen els diferents escenaris i actuacions necessàries per fer front a les diverses incidències de mobilitat i seguretat que puguin sorgir. En aquest sentit, el dispositiu a les estacions comptarà amb equips mixtos de personal propi d’FGC, dirigint les operacions, i d’efectius personals d’atenció als congressistes, dependents de la pròpia organització del GSMA.
 
Com en edicions anteriors, s’espera que siguin molts els congressistes que escullin FGC per fer el trajecte d’anada i tornada entre les estacions de Pl. Espanya i Europa|Fira. A l’última edició, la de 2016, el congrés va incrementar el moviment de viatgers entre les dues estacions en un 106% transportant 167.644 viatgers.
MWC FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya se prepara, un año más, para ser el medio de transporte de referencia para conectar los recintos feriales de Plaça Espanya y de Fira Gran Via a Hospitalet durante la décima edición del Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona del 27 de febrero al 2 de marzo.
 
El Metro del Baix Llobregat, que une los dos puntos neurálgicos del congreso en solo 6 minutos de trayecto, se convierte estos 4 días en una fast line y en la vía más directa para llegar al centro de Barcelona. El operativo de refuerzo que ha diseñado FGC consiste principalmente en: incrementar las circulaciones de trenes en la línea L8 (Molí Nou) en 30 circulaciones diarias, doblar la capacidad del resto de convoyes pasando de los 3 a los 6 coches, rediseñar la movilidad en los vestíbulos de las estaciones de Pl. Espanya y Europa|Fira para absorber esta demanda y reforzar la atención al cliente con más personal, señalización, megafonía específica y redes sociales.
 
Este dispositivo está enfocado a dar el mejor servicio posible para facilitar la movilidad de los congresistas y de los clientes habituales de la línea Llobregat-Anoia, diseñado para mantener la máxima capacidad en los trenes con 8.000 personas/hora. Teniendo en cuenta las previsiones de asistencia de congresistas hechas por Fira de Barcelona y GSMA, con el operativo de refuerzo se intenta dar servicio al máximo de clientes posibles garantizando en todo momento la seguridad y el confort de los usuarios.
 
Además, FGC ha establecido diferentes planes de contingencia en las estaciones, coordinados con Mossos d’Esquadra, GSMA y Fira Barcelona, que contemplan los diferentes escenarios y actuaciones necesarias para hacer frente a les diversas incidencias de movilidad y seguridad que puedan surgir. En este sentido, el dispositivo en las estaciones contará con equipos mixtos de personal propio de FGC, dirigiendo las operaciones, y de efectivos personales de atención a los congresistas, dependientes de la propia organización del GSMA.
 
Como en ediciones anteriores, se espera que sean muchos los congresistas que escojan FGC para hacer el trayecto de ida y vuelta entre las estaciones de Pl. Espanya y Europa|Fira. En la última edición, la de 2016, el congreso incrementó el movimiento de viajeros entre las dos estaciones en un 106% transportando 167.644 viajeros.
MWC FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya is getting ready once again to be the principal means of transport to connect the congress venues of Plaça Espanya in Barcelona and Fira Gran Via in L’Hospitalet during the tenth Mobile World Congress, to be held in Barcelona from 27th February to 2nd March.
 
The Baix Llobregat Metro, which links the two nerve centres of the congress with a journey time of just 6 minutes, becomes a fast line for these 4 days, the most direct way to get to the centre of Barcelona. The reinforcement operation planned by FGC consists primarily of: increasing the frequency of trains on line L8 (Molí Nou) by 30 services a day, doubling the capacity of trains from 3 to 6 cars, redesigning mobility in the vestibules of the stations at Pl. Espanya and Europa|Fira to cater for this demand and reinforcing customer service with more staff, signage, special announcements and social networks.
 
These measures are intended to provide the best possible service to facilitate mobility for congress attendees and regular users of the Llobregat-Anoia line, designed to assure maximum capacity on trains to cope with 8,000 people an hour. Taking into account forecasts for attendance at the congress by Fira de Barcelona and GSMA, the reinforcement measures set out to provide a service for as many users as possible while guaranteeing safety and passenger comfort at all times.
 
Moreover, FGC has made a range of contingency plans at stations, in coordination with the Mossos d’Esquadra (Catalan police), GSMA and Fira Barcelona including the different scenarios and measures necessary to cope with the different mobility and safety issues that might arise. In this respect, stations will have mixed teams of the FGC's own staff, directing operations, and people to deal with congress attendees provided by the GSMA organisers.
 
As in previous years, large numbers of congress attendees are expected to choose FGC for their return journey between the stations at Pl. Espanya and Europa|Fira. At the last event, in 2016, the congress led to a 106% increase in travellers between the two stations, with trains carrying 167,644 passengers.

3  

Images

MWC FGC

MWC FGC 1.22 MB

MWC FGC

MWC FGC 1.22 MB

MWC FGC

MWC FGC 1.22 MB

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 0.15 MB

Nota de prensa

Nota de prensa
PDF | 0.15 MB

Press release

Press release
PDF | 0.15 MB