Imatge de la cerimònia d'entrega dels premis
Imatge de la cerimònia d'entrega dels premis
La Finestreta Única Empresarial (FUE), impulsada per la Generalitat de Catalunya, ha estat reconeguda com una de les quatre millors iniciatives regionals de l’administració pública europea als European Public Sector Awards (EPSA) d’enguany. Ha estat en una cerimònia celebrada avui a Maastricht (Holanda). Amb els Premis EPSA, l’European Institute of Public Administration (EIPA) reconeix les iniciatives més reeixides impulsades des del sector públic per donar resposta als reptes que afronta aquest sector arreu del continent. Enguany, en concret, el lema dels premis era “Un sector públic innovador. Solucions noves per a reptes complexes”.
 
La FUE ha estat finalista del seu àmbit conjuntament amb d’altres tres projectes: un sobre la implantació d’una zona de baixes emissions a Anvers (Bèlgica); un sobre integració de joves immigrants a Salzburg (d’Àustria, que ha estat el guanyador), i un altre sobre una nova organització d’un departament governamental a Creta (Grècia). Les altres dues categories dels premis s’enfocaven a bones pràctiques a nivell municipal i estatal.
 
Josep Solà, director general de Serveis del departament d’Empresa i Coneixement, considera que aquest reconeixement “demostra la importància d’impulsar un projecte com la Finestreta Única”, en tant que “millora el funcionament de l’administració però sobretot ajuda a dinamitzar l’economia del país”. I és que el director considera que “facilitar la vida als emprenedors i les companyies d’aquest país és una garantia per impulsar el seu progrés”. A la cerimònia dels Premis EPSA, Solà ha estat acompanyat de Cristina Pruñonosa, gerent de l’Oficina de Gestió Empresarial (la unitat que ha impulsat el projecte). 
 
EPSA és un espai d'aprenentatge europeu de transferència de coneixements sobre com les administracions públiques d'Europa poden innovar i al mateix temps augmentar la seva eficàcia i eficiència, sent exemples inspiradors per a la construcció de capacitats d'innovació en el sector públic. En aquest marc, el juliol passat, aquest organisme ja va distingir i certificar la FUE i altres 33 projectes d’entre els 145 presentats, com a “bones pràctiques públiques”, que han trobat noves solucions per a una sèrie de reptes complexos com per exemple la incertesa econòmica, el baix creixement econòmic, l'atur elevat, els nivells de migració sense precedents, la manca de confiança en el govern, la seguretat o el canvi climàtic, entre d'altres.
 
FUE: 97% dels municipis i 529 tràmits
 
La Finestreta Única Empresarial, que impulsa l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) del Departament d’Empresa i Coneixement, té per objectiu facilitar i oferir de forma integrada les gestions i els tràmits administratius que han de fer les empreses, els professionals i els autònoms que volen exercir qualsevol activitat econòmica a Catalunya, amb les diferents administracions públiques, tant l’estatal, l’autonòmica com la local.
 
Actualment, la FUE està implantada al 97% dels municipis catalans (915) i properament disposaran del servei 13 municipis més, cobrint ja el 77% de la població del país. Entre els 19 ajuntaments pendents d’adhesió hi trobem Barcelona que amb 1,6 milions d’habitants és el consistori més gran de Catalunya tant en població com en activitat econòmica. Sense Barcelona, la població del país que encara no pot gaudir de la FUE és tan sols d’unes 125.000 persones.
 
D’altra banda, la FUE permet gestionar 529 tràmits relacionats amb l’activitat econòmica: un 40% dels quals a més es poden també completar íntegrament pel canal electrònic. A més, també cal destacar que la implantació de la FUE ha contribuït a invertir les preferències de les empreses pel que fa a la gestió electrònica dels tràmits. Mentre el 2014 es gestionaven un 37% dels expedients per via electrònica i un 63% en presencial, el 2016 s’ha invertit la tendència i la gestió electrònica dels expedients representa el 72% del total.   
 
La Finestreta Única Empresarial és un projecte que implica nombrosos actors i compta amb la participació i implicació dels diferents departaments de la Generalitat, les Diputacions, les entitats municipalistes, cadascun dels ajuntaments que han col·laborat i, especialment, del consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), que ha facilitat les solucions tecnològiques al món local. Cal destacar que la FUE participa en el projecte Europeu Interreg PURE COSMOS, amb altres socis europeus amb la finalitat d’impulsar la competitivitat de les PIMEs.
A moment of the celebratory ceremony
A moment of the celebratory ceremony
The ‘One Stop Shop’, a project of the Government of Catalonia, has been considered one of the four best practices in regional public administration by the European Public Sector Awards. The celebratory ceremony has been held today in Maastricht (Netherlands). With the EPSA Awards, the European Institute of Public Administration (EIPA) recognizes the most successful projects to improve the performance of public administration and strengthen its relationship with the society. Actually, this year the motto of the EPSA Awards is “An Innovative Public Sector in 2017 - New Solutions to Complex Challenges”.   
 
The ‘One Stop Shop’ has shared category with three other projects: one about implanting a low emission zone in Antwerp (Belgium); one about young immigrant’s integration in Salzburg (from Austria, which finally has been the winner of the regional EPSA Award), and another one about a new way of organizing a government departament in Crete (Greece). The EPSA Awards have also two other categories: local authorities and states.
 
Josep Solà, general director of human and material resources of the Ministry of Business and Knowledge of the Government of Catalonia. Solà thinks that the EPSA recognition “proves the importance of working on projects like the ‘One Stop Shop’, because it improves the administration performance and, above all, contributes to energize our economy”. In addition, Solà emphasized that “the One Stop Shop facilitates the day-by-day to both entrepreneurs and enterprises, and it’s a guarantee of progress for our country”. Solà has been accompanied by Cristina Pruñonosa, general manager of the Business Management Office (the unit that has created and driven the ‘One Stop Shop’).
 
The vision of EPSA is to create an arena in which Europe's public sector institutions can excel and become an exemplar for the rest of the world. In this scheme, on July the One Stop Shop and 33 other projects were selected, among 145 candidates, as Best Practices.
 
FUE: 97% of catalan villages and 529 public procedures
 
The main objective of the One Stop Shop, a project by the Business Management Office (Ministry of Business and Knowledge – Government of Catalonia), is to reduce and integrate the bureaucratic procedures that all the citizens or companies have to fulfil in order to drive an economic activity in Catalonia     
 
Nowadays, the One Stop Shop is operational in 97% of catalan villages (915) and its implantation is on progress in 13 more city councils (77% of the total population of the country). Only 19 city councils are pending, and one of them is Barcelona (the most important of the country, with 1,6 million of population and the biggest economy). Without Barcelona, only 125.000 citizens are now out of the One Stop Shop system.
 
The One Stop Shop includes 529 bureaucracy procedures related to economic activity, 40% of them with total online process. In addition to that, it should also be noted that the implementation of this system has contributed to investing the preferences of the companies regarding the electronic management of the procedures. While in 2014, 37% of the cases were administered electronically and 63% were in person, 2016 invested in the trend and the electronic management of the files represented 72% of the total.
 
The One Stop Shop is a project that has the participation and involvement of the different departments of the Generalitat, the Provincial Councils, the associations of city councils, each of the town councils that have collaborated, and especially the consortium Open Administration of Catalonia, which has facilitated technological solutions in the local world. It should be noted that the One Stop Shop participates in the European project Interreg PURE COSMOS, with other European partners in order to boost the competitiveness of SMEs.

2  

Images

Imatge de la cerimònia d'entrega de premis

Imatge de la cerimònia d'entrega de premis 0.28 MB

A moment of the celebratory ceremony

A moment of the celebratory ceremony 0.28 MB

4  

Fitxers adjunts

Nota de premsa en català

Nota de premsa en català
PDF | 0.03 MB

Nota de premsa en català

Nota de premsa en català
PDF | 0.03 MB

Press Release in English

Press Release in English
PDF | 0.03 MB

Press Release in English

Press Release in English
PDF | 0.03 MB