Amb Barcelona com el port més important en volum de passatgers, Catalunya és el 'hub' logístic intermodal més gran del sud d'Europa. | Foto: Martí Juanola
Amb Barcelona com el port més important en volum de passatgers, Catalunya és el 'hub' logístic intermodal més gran del sud d'Europa. | Foto: Martí Juanola
El Govern ha aprovat l’Estratègia mediterrània de Catalunya, MedCat 2030, un full de ruta al servei d’una prioritat per a l’acció exterior catalana: la Mediterrània. El document inclou el Pla d’acció 2019-2022 que s’impulsarà en els propers quatre anys. Es tracta d’una eina a mitjà i llarg termini, que estableix una visió, uns eixos i uns objectius estratègics. El seu horitzó 2030 s’alinea amb els reptes globals en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
 
El contingut de l’Estratègia s’ha dissenyat i consensuat entre tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, així com amb actors de la societat civil i experts. L’Estratègia MedCat 2030 identifica tres eixos principals: el compromís amb els reptes globals, promovent un model regional per incidir en els reptes d’abast humà, social i econòmic que afecten la totalitat de l’acció exterior; la incidència i un projecte renovat, contribuint a l’impuls d’un nou projecte europeu per a la Mediterrània; i unes aliances per a la projecció i l’intercanvi, aportant visibilitat, incentivant les relacions i acostant la Mediterrània a la societat catalana.
 
Algunes dades il·lustren el pes de la Mediterrània a Catalunya en diferents sectors d’oportunitat socials, culturals i econòmics. Destaca la importància dels vincles humans. Un 21% del total de residents estrangers a Catalunya provenen de la riba sud de la Mediterrània. La Mediterrània representa un 28% de la totalitat de la cooperació catalana al món (2017). Gairebé un 25% de la mobilitat universitària té com a origen un país mediterrani.
 
Actualment una trentena de centres, institucions internacionals i xarxes dedicades exclusivament a la Mediterrània tenen seu a Catalunya. Així mateix, les relacions amb la Mediterrània representen el 32,7% del comerç exterior a Catalunya (2017). Amb Barcelona com el port més important en volum de passatgers, Catalunya és el hub logístic intermodal més gran del sud d’Europa.
Con Barcelona como puerto más importante en volumen de pasajeros, Cataluña es el hub logístico intermodal más grande del sur de Europa. | Foto: Martí Juanola
Con Barcelona como puerto más importante en volumen de pasajeros, Cataluña es el hub logístico intermodal más grande del sur de Europa. | Foto: Martí Juanola
El Govern ha aprobado la Estrategia mediterránea de Cataluña, MedCat 2030, una hoja de ruta al servicio de una prioridad para la acción exterior catalana: el Mediterráneo. El documento incluye el Plan de acción 2019-2022 que se impulsará en los próximos cuatro años. Se trata de una herramienta a medio y largo plazo, que establece una visión, unos ejes y unos objetivos estratégicos. Su horizonte 2030 se alinea con los retos globales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
 
El contenido de la Estrategia se ha diseñado y consensuado entre todos los departamentos de la Generalitat de Cataluña, así como con actores de la sociedad civil y expertos. La Estrategia MedCat 2030 identifica tres ejes principales: el compromiso con los retos globales, promoviendo un modelo regional para incidir en los retos de alcance humano, social y económico que afectan la totalidad de la acción exterior; la incidencia y un proyecto renovado, contribuyendo al impulso de un nuevo proyecto europeo para el Mediterráneo; y unas alianzas para la proyección y el intercambio, aportando visibilidad, incentivando las relaciones y acercando el Mediterráneo a la sociedad catalana.
 
Algunos datos ilustran el peso del Mediterráneo en Cataluña en diferentes sectores de oportunidad sociales, culturales y económicos. Destaca la importancia de los vínculos humanos. Un 21% del total de residentes extranjeros en Cataluña provienen de la orilla sur del Mediterráneo. El Mediterráneo representa un 28% de la totalidad de la cooperación catalana al mundo (2017). Casi un 25% de la movilidad universitaria tiene como origen un país mediterráneo.
 
Actualmente una treintena de centros, instituciones internacionales y redes dedicadas exclusivamente en el Mediterráneo tienen sede en Cataluña. Así mismo, las relaciones con el Mediterráneo representan el 32,7% del comercio exterior en Cataluña (2017). Con Barcelona como puerto más importante en volumen de pasajeros, Cataluña es el hub logístico intermodal más grande del sur de Europa.
With Barcelona as the most important port in terms of passenger volume, Catalonia is the largest intermodal logistics hub in southern Europe. | Martí Juanola
With Barcelona as the most important port in terms of passenger volume, Catalonia is the largest intermodal logistics hub in southern Europe. | Martí Juanola
The Government of Catalonia has passed the Mediterranean Strategy of Catalonia, MedCat 2030, a roadmap at the service of a priority for Catalan foreign action: the Mediterranean. The document includes the 2019-2022 Action Plan that will be promoted over the next four years. It is a medium- and long-term tool that establishes a vision, axes and strategic objectives. Its 2030 horizon is aligned with the global challenges within the framework of the Sustainable Development Goals of the United Nations 2030 Agenda.
 
The content of the Strategy has been designed and agreed by all the departments of the Government of Catalonia, as well as with civil society actors and experts. The MedCat 2030 Strategy identifies three main axes. The first one is the commitment to global challenges, promoting a regional model to address the human, social and economic challenges that affect all external action. Secondly, the impact and a renewed project, contributing to the promotion of a new European project for the Mediterranean. Finally, the alliances for projection and exchange, providing visibility, encouraging relations and bringing the Mediterranean closer to Catalan society.
 
Some data illustrate the weight of the Mediterranean in Catalonia in different sectors of social, cultural and economic opportunity. It highlights the importance of human links. 21% of all foreign residents in Catalonia come from the southern shore of the Mediterranean. The Mediterranean represents 28% of all Catalan cooperation to the world (2017). Almost 25% of university mobility comes from a Mediterranean country.
 
Currently, around thirty centres, international institutions and networks dedicated exclusively to the Mediterranean have their headquarters in Catalonia. Likewise, relations with the Mediterranean represent 32.7% of foreign trade in Catalonia (2017). With Barcelona as the most important port in terms of passenger volume, Catalonia is the largest intermodal logistics hub in southern Europe.