Exercir el dret a l’autodeterminació per decidir lliurement, pacíficament i democràticament el futur polític de Catalunya. Aquest va ser l’objectiu del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i aquesta continua sent l’eina que ha de permetre resoldre el conflicte polític entre l’Estat espanyol i Catalunya. Perquè aquesta és una voluntat política àmpliament majoritària a Catalunya i perquè és un dret irrenunciable que tenen totes les nacions que de forma col·lectiva i aglutinadora volen decidir quin ha de ser el seu futur polític.

Davant la llibertat i la maduresa democràtica que representen les urnes, l’Estat ha respost sistemàticament a través de la repressió i la judicialització. Des de la violència policial contra la ciutadania a les portes dels col·legis electorals, a la condemna a 100 anys de presó a qui va fer possible l’1 d’octubre o la marxa a l’exili de part del Govern i altres encausats per l’organització del referèndum. Una repressió que no s’atura, amb causes obertes a milers de catalans i catalanes i que aquesta setmana ha arribat a l’extrem d’inhabilitar injustament el Molt Honorable President Torra per reivindicar un sentiment tan majoritari en el si de la societat catalana com és la llibertat de les preses i els presos polítics i el retorn de les exiliades i exiliats. Un autèntic atac al Govern i al Parlament. Un atac a les institucions on resideix la sobirania del poble de Catalunya i des d’on, en bona part, s’ha construït un país que avui vol esdevenir un estat plenament lliure en el si de la Unió Europea. Per això no ens resignem i, ben al contrari, proclamem que el mandat del referèndum de l'1 d'octubre continua vigent i ens obliga, perquè no fer-ho seria assumir que la repressió i la involució han vençut les urnes.

Enfront la repressió, fermesa en les conviccions. I davant la judicialització, més política i més democràcia. La repressió només contribueix a aprofundir i enquistar els conflictes. I l’exercici de la democràcia és el que et permet bastir acords. La proposta del Govern de la Generalitat és clara i diàfana: amnistia —perquè tothom recuperi la llibertat; i autodeterminació —perquè els catalans i les catalanes decideixin lliurement si volen continuar formant part de la Monarquia parlamentària espanyola o opten per la República catalana. Per això cal que el govern espanyol abandoni la seva posició de bloqueig i expliqui als ciutadans i ciutadanes quina és la seva proposta de futur per a Catalunya; a dia d'avui sabem que la seva proposta és inexistent i nul·la. És una exigència democràtica que l’Estat espanyol torni al terreny de la política i la negociació, i abandoni la judicialització de la política i la repressió dels aparells de l'Estat.

El nostre compromís és fer de Catalunya una República al servei de tota la ciutadania perquè aquesta visqui millor. Per això el futur passa per l’amnistia i l’autodeterminació. Per això el futur passa per superar la crisi de la COVID-19 posant els fonaments d’una Catalunya més justa, més pròspera, més innovadora, més verda i més feminista.

El repte és majúscul. Però Catalunya, quan és capaç de bastir l’aliança infranquejable entre la perseverança de les institucions i el compromís de milers de ciutadans i ciutadanes, és capaç de fer possible impossibles. Com ho vam fer l’1 d’octubre i com ho vam amplificar el 3 d’octubre. Tota una energia que ens ha d’ajudar a créixer de nou i recuperar la iniciativa per guanyar la República catalana.

To enforce the self-determination right to decide freely, peacefully and democratically the political future of Catalonia. This was the aim of the referendum on October 1st of 2017 and this continues to be the tool that must resolve the political conflict between Spain and Catalonia. Because this is a vast majority political wanted in Catalonia and because it is an inalienable right which all nations that want to decide collectively and agglutinatively their political future have.

Against the freedom and democratic maturity represented by the ballot boxes, Spanish state has responded systematically with repression and judicialization. From police violence against citizens at the gates of polling stations, to the sentence of 100 years in prison to those who made possible the referendum on October 1st or the march into exile by the Government and other defendants for the organization of the referendum. A repression that doesn’t stop, with opened court causes to thousands of Catalans, and this week it has gone to the extreme of disable unfairly the Catalan’s President, Quim Torra, for claiming a feeling as majority in Catalan society as it is the freedom of political prisoners and the return of exiles. A real attack on the Government and the Parliament. An attack on the institutions where the sovereignty of Catalan citizens resides and from where, above all things, a country that wants to become a fully free state within the European Union has been built. This is why we do not resign and, on the contrary, we proclaim that the mandate of the referendum on October 1st is still in force and obliges us, because not to do so would be to assume that repression and involution have won the ballot boxes.

Against the repression, we show firmness in convictions. And against judicialization, more politics and more democracy. Repression only contributes to deepening and entrenching conflicts. And the enforce of democracy is what allows people to reach agreements. The proposal of the Government of the Generalitat is clear and transparent: amnesty, so that everyone regains their freedom; and self-determination, because we want the Catalans to freely decide whether they want to remain as a part of the Spanish parliamentary monarchy or opt for Catalan Republic. This is why the Spanish government must stop its blocking position and explain to the citizens which is their future proposal for Catalonia; on this day we know that his proposal is non-existent and void. It is a democratic demand that the Spanish state must return to the field of politics and negotiation and to stop the judicialization of politics and the repression of the state apparatus.

Our commitment is to make a Catalan Republic at the service of all citizens so that they can live better. That is why the future lies in amnesty and self-determination. This is why the future lies in overcoming the COVID-19 crisis by laying the foundations for a fairer, more prosperous, more innovative, greener and more feminist Catalonia.

The challenge is great. But when Catalonia can build the insurmountable alliance between the perseverance of the institutions and the commitment of thousands of citizens, it is also able to make possible the impossible. As we did it on October 1st and as we amplified it on October 3rd. All that energy must help us to grow up again and regain the initiative to win the Catalan Republic.

1  

Fitxers adjunts

Declaració del Govern en format PDF

Declaració del Govern en format PDF
PDF | 0.11 MB