El nou delegat del Govern de Catalunya davant la Unió Europea, Gorka Knörr
El nou delegat del Govern de Catalunya davant la Unió Europea, Gorka Knörr

Knörr, que el juliol del 2019 va posar-se al capdavant de la delegació del Govern de Catalunya a Madrid, agafa el relleu a Meritxell Serret en aquesta oficina de la Generalitat amb seu a Brussel·les (Bèlgica).  

Format a l'Escola Superior de Tècnica Empresarial (ESTE) de Donostia, ha estat lligat al món de la comunicació, de l'ensenyament i la cultura des de 1971, i al món de l'empresa des de 1974, tant a nivell privat com institucional, i particularment en les relacions internacionals. 

Entre 1983 i 1985 va ser portaveu de la presidència del govern basc i responsable de les àrees de premsa, publicitat, relacions públiques i el departament de relacions externes. El juliol de 1985 es va incorporar a l'àrea financera del grup Mondragón Corporació Cooperativa (MCC). Entre juliol de 1998 i gener de 1999 va ser director de l'EUSTAT (Euskal Estadistika Erakundea - Institut Basc d'Estadística) del govern basc. 

Knörr és un bon coneixedor de la política europea ja que el 1999 va esdevenir eurodiputat amb la llista política del Partit Nacionalista Basc-Eusko Alkartasuna-Esquerra Republicana de Catalunya-Unió Mallorquina. En aquesta etapa va fundar el Grup Verds/Aliança Lliure Europea (ALE), del qual va passar a formar-ne part, i esdevingué vicepresident d’ALE. Com a europarlamentari va participar a la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris i va ser membre substitut de la Comissió d’Afers Exteriors. Entre 1999 i 2003 va ser secretari general d’Eusko Alkartasuna, partit socialdmòcrata basc membre d’ALE.  

Més enllà de la seva experiència com a eurodiputat, Knörr va ser diputat al Parlament Basc del 2001 al 2005, període durant el qual va ser vicepresident primer de la cambra parlamentària. Condemnat pel jutge Marchena en la causa contra la Mesa del Parlament basc el 2008, va guanyar el recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) el 2017.  

El 2012 es va incorporar com a director general a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). 

Cantant professional entre 1971 i 1983, és una persona coneguda en els àmbits culturals. Va ser membre del Consell d’Administració de la radiotelevisió pública basca (EITB) entre 1987 i 1999. Actualment és membre de la Reial Societat Bascongada d’Amics del País, d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana.  

Vinculat també al món de l'esport professional, és fundador i conseller de Saskibaskonia SAD, societat a la qual pertany l'equip de bàsquet TDSystems-Baskonia, de la primera divisió a l'Estat espanyol (ACB). 

És fundador i primer president del l'Espai Catalunya Topalekua de Donostia, casal català dedicat a la projecció de Catalunya i a la promoció de la indústria, la cultura, el comerç i el turisme català a Euskadi. 

Parla català, aranès, castellà, euskera, francès, anglès i italià. Actualment cursa estudis d'alemany, recuperant els orígens de la seva família, procedent del Land de Baden-Würtenberg. 

Gorka Knörr, delegado del Gobierno de Cataluña ante la UE
Gorka Knörr, delegado del Gobierno de Cataluña ante la UE

Knörr, que en julio de 2019 se puso al frente de la delegación del Gobierno de Cataluña en Madrid, toma el relevo a Meritxell Serret en esta oficina de la Generalitat con sede en Bruselas (Bélgica). 

Formado en la Escuela Superior de Técnica Empresarial (ESTE) de Donostia, ha estado ligado al mundo de la comunicación, de la enseñanza y la cultura desde 1971, y en el mundo de la empresa desde 1974, tanto a nivel privado como institucional, y particularmente en las relaciones internacionales. 

Entre 1983 y 1985 fue portavoz de la presidencia del Gobierno vasco y responsable de las áreas de prensa, publicidad, relaciones públicas y el departamento de relaciones externas. En julio de 1985 se incorporó al área financiera del grupo Mondragón Corporación Cooperativa (MCC). Entre julio de 1998 y enero de 1999 fue director del EUSTAT (Euskal Estadistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística) del Gobierno vasco. 

Knörr es un buen conocedor de la política europea ya que en 1999 se convirtió en eurodiputado con la lista política del Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alkartasuna-Esquerra Republicana de Catalunya-Unió Mallorquina. En esta etapa fundó el Grupo Verdes/Alianza Libre Europea (ALE), del que pasó a formar parte, y se convirtió en vicepresidente de ALE. Como europarlamentario participó en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y fue miembro sustituto de la Comisión de Asuntos Exteriores. Entre 1999 y 2003 fue secretario general de Eusko Alkartasuna, partido socialdemócrata vasco miembro de ALE. 

Más allá de su experiencia como eurodiputado, Knörr fue diputado en el Parlamento Vasco de 2001 a 2005, periodo durante el cual fue vicepresidente primero de la cámara parlamentaria. Condenado por el juez Marchena en la causa contra la Mesa del Parlamento vasco en 2008, ganó el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2017. 

En 2012 se incorporó como director general en el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC). 

Cantante profesional entre 1971 y 1983, es una persona conocida en el ámbito cultural. Fue miembro del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública vasca (EITB) entre 1987 y 1999. Actualmente es miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana. 

Vinculado también al mundo del deporte profesional, es fundador y consejero de Saski Baskonia SAD, sociedad a la que pertenece el equipo de baloncesto TDSystems-Baskonia, de la primera división en España (ACB). 

Es fundador y primer presidente del Espacio Cataluña Topalekua de Donostia, casal catalán dedicado a la proyección de Cataluña y la promoción de la industria, la cultura, el comercio y el turismo catalán en Euskadi. 

Habla catalán, aranés, castellano, euskera, francés, inglés e italiano. Actualmente cursa estudios de alemán, recuperando los orígenes de su familia, procedente de la región alemana de Baden-Würtenberg. 

 

Gorka Knörr, the new representative of the Government of Catalonia to the EU
Gorka Knörr, the new representative of the Government of Catalonia to the EU

Knörr, who since 2019 was the representative of the Catalan Government in Madrid, replaces Meritxell Serret as head of the Government delegation headquartered in Brussels.

Trained in the Superior Technical School of Business (ESTE) in Donostia-San Sebatián, he has worked in the field of communication, teaching, and cultural since 1971 and in companies since 1974, both in the private and institutional spheres, with a special interest in international relations.

Between 1983 and 1985, under the presidency of Lehendakari’s Garaikoetxea, he was the spokesperson for the Basque government and responsible for the press, publicity, and public relations department, as well as the unit of external relations of the Basque government. In July 1985, he joined the financial department of the Mondragon Corporation (MCC). Between July 1998 and January 1999, he was the Basque Institute of Statistics (Eustat) director.

In the political sphere, he ran for the European elections in 1999 as the second candidate for the political list of the National Basque Party – Eusko Alkartasuna – Esquerra Republicana de Catalunya – Unió Mallorquina. Once elected as a Member of the European Parliament (MEP), he founded the Greens / European Free Alliance (EFA) group, of which he became a member and Vice-President. From 1999 to 2003, he was the Secretary-General of Eusko Alkartasuna, a Basque social democratic party member of EFA.

In June 2001, he turned down a seat in the European Parliament to become a member of the Basque Parliament, where he was the first Vice-President until the end of the mandate in 2005. He was convicted by Judge Marchena in the case against the Basque parliamentary bureau in 2008, but Knörr won his appeal to the European Court of Human Rights (ECHR) in 2017. 

From 2012 and until 2013, he was Director-General for the Catalan Arts Institute. In July 2019, he was appointed Representative of the Government of Catalonia to Madrid.

He was a professional singer between 1971 and 1983 and is well known in the cultural sphere. Knörr was member of the board of directors of Basque Public Radiotelevision (EITB) between 1987 and 1999. He is currently a member of the Royal Basque Society of Friends of the Country, Omnium, and the Catalan National Assembly.

Involved in professional sport, he is founder and board member of the Saskibaskonia SAD, the company to which the Spanish first division basketball (ACB) team TDSystems-Baskonia belongs. 

He is the founder and first President of the Catalan Space Topalekua in Donostia-San Sebatián, a ‘Casal Català’ (Catalan association) dedicated to disseminating the image of Catalonia and explaning the Catalan industry, culture, commerce, and tourism in the Basque Country.

Knörr is passionate about languages. He speaks Catalan, Aranese, Spanish, Euskera, French, English, and Italian. He is currently studying German, recovering the origins of his family, from the Baden-Würtemberg region.