RAUN

Un total de 15 estudiants de màster i doctorat de les universitats de Catalunya s’han incorporat al programa de pràctiques de les Nacions Unides que dona suport a joves talents que volen iniciar una carrera internacional. El programa educatiu internacional de l’Acadèmia Regional sobre les Nacions Unides (RAUN) permet, al llarg de 9 mesos, realitzar projectes de recerca pràctics en diferents organitzacions mundials de prestigi com ara l’Organització de les Nacions Unides (ONU), l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) o el centre Ban Ki Moon. Per primera vegada, el prestigiós programa de la RAUN acull estudiants de les universitats catalanes gràcies a la col·laboració impulsada per la Delegació del Govern de Catalunya a l’Europa Central, amb seu a Viena, i el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 

L’estudiantat de Catalunya ha estat escollit entre un total de 119 perfils de diferents sistemes universitaris internacionals. Els seleccionats són 11 dones i 4 homes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

En total, el comitè de selecció de la RAUN ha escollit 46 estudiants, un de cada tres dels quals participa a una universitat catalana. Així mateix, entre els perfils més destacats dels escollits per la RAUN hi ha 9 universitaris catalans que s’han situat entre els sol·licitants més ben valorats.

Des del mes de maig passat, i fins al desembre, els participants treballen, en modalitat virtual, amb xarxes d’experts en diferents àmbits en un entorn que fomenta la diversitat, la tolerància, l'aprenentatge cultural i la comprensió per oferir solucions innovadores als reptes globals contemporanis. A més, participen en conferències i tallers interactius a diferents països impartits per experts i professionals. 

Aquesta iniciativa forma part de les col·laboracions entre el sistema universitari i les delegacions del Govern a l’exterior, coordinades a través de la Comissió de Relacions Internacionals del CIC, i forma part de les accions que es duen a terme en relació amb les carreres professionals que els estudiants universitaris catalans poden desenvolupar en un context internacional.  

RAUN

A total of 15 master’s and doctoral students from the universities of Catalonia have joined the United Nations internship program that supports young talent to start an international career. The international educational program of the Regional Academy on the United Nations (RAUN) allows, over 9 months, to carry out practical research projects in different prestigious international organizations such as the United Nations (UN), the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) or the Ban Ki Moon Center. For the first time, the prestigious RAUN program welcomes students from Catalan universities thanks to the collaboration promoted by the Delegation of the Government of Catalonia to Central Europe, based in Vienna, and the Interuniversity Council of Catalonia (CIC).

The students of Catalonia have been chosen from a total of 119 profiles from different international university systems. The selected are 11 women and 4 men from the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), the Universitat Pompeu Fabra (UPF), the Universitat de Girona (UdG), the Universitat Rovira i Virgili (URV ), the Open University of Catalonia (UOC), and the International University of Catalonia (UIC).

In total, the RAUN selection committee has chosen 46 students, one in three participants belonging to a Catalan university. Also, among the most outstanding profiles of the total chosen by RAUN, there are 9 Catalan university students who have been among the best rated applicants.

From last May until December, participants work, in virtual mode, with networks of experts in different fields in an environment that promotes diversity, tolerance, cultural learning and understanding to offer innovative solutions to contemporary global challenges. In addition, they participate in conferences and interactive workshops in different countries taught by experts and professionals.

This initiative is part of the collaborations between the university system and government delegations abroad, coordinated through the International Relations Committee of the CIC, and is part of the actions carried out in relation to the professional careers that Catalan university students can develop in an international context.