DT4Regions Project

The Government of Catalonia (Generalitat) is taking part in the European DT4Regions Digital Transformation for Regions project, which aims to develop and implement a platform to enable European regions to exchange valuable resources to facilitate the digital transformation of public administrations, in the context of big data processing and artificial intelligence.

Catalan participation is channelled through the Ministry of the Presidency’s Directorate General for Digital Administration, with the collaboration of the Secretariat for Digital Policies of the Ministry of the Vice-Presidency and Digital Policies and Territory, as the driving force behind the Catalan artificial intelligence strategy (Catalonia.AI), and the presence of other Catalan actors such as Eurecat and the Computer Vision Centre, members of the Centre for Innovation in Data Technology and Artificial Intelligence (CIDAI).

The Director General for Digital Administration, Núria Espuny Salvadó, said that participation in this project “positions Catalonia as a European player in the development of digital solutions for the transformation of public administrations”. In this respect, the DG emphasised that the project “strengthens our relations with the European Commission as members of an innovation network, and should allow us to better understand and take advantage of opportunities for collaboration with other actors and promote a qualitative leap in the provision of public services”

The two-year project started working sessions last September. It is funded by the European Commission and led by the Italian region of Emilia-Romagna, with the participation of fourteen partners from nine European states. Catalonia is one of the main actors, together with several European regional governments such as those of Helsinki, Flanders, Aquitaine, Euskadi, Moravia and London, and other public and private actors.

The role of the Directorate General for Digital Administration, due to its experience in the digital transformation of the Catalan Administration, is focused on defining the functionalities that the platform will have to have in order to be useful and usable, both for administrations seeking answers and guidelines and for those that have made progress in aspects that may be relevant enough to be shared with other members.

It will be a platform based on cooperation between sub-state European governments, in which some governments will pose challenges related to the development of tools and services of public interest, and others will help them to solve them through tools of all kinds related to artificial intelligence and big data.

In this way, the aim is to improve the efficiency and effectiveness of the services provided by these administrations. Collaboration will also be the key to its design, with a diversity of institutional actors contributing to the identification of the platform’s functionalities and content, as well as the future public services to be developed and offered.

Participation in this project will also enable the Catalan Government to establish relations with a network of administrations that can provide strategic information on European policies on digital transformation, as well as experience, and potential partners to promote future transnational cooperation projects.

logo DT4Regions

El Departament de la Presidència participa en el projecte europeu DT4Regions Digital Transformation for Regions, que té com a objectiu elaborar i posar en funcionament una plataforma que permeti a les regions europees intercanviar recursos valuosos per facilitar la transformació digital de les administracions públiques, en el context del processament massiu de dades i la intel·ligència artificial.

La participació catalana es vehicula a través de la Direcció General d’Administració Digital del Departament de la Presidència, amb la col·laboració de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a impulsora de l’estratègia catalana d’intel·ligència artificial (Catalonia.AI), i la presència d’altres actors catalans com Eurecat o el Centre de Visió per Computador, membres del Centre d’innovació en tecnologia de dades i intel·ligència artificial (CIDAI).

La directora general d’Administració Digital, Núria Espuny Salvadó, ha assegurat que la participació en aquest projecte “situa Catalunya com un actor a nivell europeu en el desenvolupament de solucions digitals per a la transformació de les administracions públiques”. En aquest sentit, la directora ha posat de manifest que el projecte “reforça les nostres relacions amb la Comissió Europea com a integrants d’una xarxa d’innovació, i ens ha de permetre conèixer i aprofitar millor les oportunitats de col·laboració amb altres actors i impulsar un salt qualitatiu en la prestació dels serveis públics”

El projecte, que té una durada de dos anys, va començar el passat mes de setembre les sessions de treball. Està finançat per la Comissió Europea i liderat per la regió italiana d’Emília-Romagna, amb la participació de catorze socis de nou estats europeus. Catalunya hi és un dels actors principals, juntament amb diversos governs regionals europeus com els de Hèlsinki, Flandes, Aquitània, Euskadi, Moràvia i Londres, i altres actors públics i privats.

El paper de la Direcció General d’Administració Digital, per la seva experiència en la transformació digital de l’Administració de la Generalitat, se centra en la definició de les funcionalitats que haurà de tenir la plataforma perquè sigui útil i usable, tant per a les administracions que hi busquin respostes i guiatge com per a les que hagin avançat en aspectes que puguin ser prou rellevants per ser compartits amb els altres membres.

Serà una plataforma basada en la cooperació entre governs europeus subestatals, en la qual uns governs hi plantejaran reptes relacionats amb el desenvolupament d'eines i serveis d'interès públic, i uns altres els ajudaran a resoldre’ls mitjançant eines de tot tipus relacionades amb la intel·ligència artificial i les dades massives (Big Data).

D’aquesta manera, es pretén millorar l'eficiència i l'eficàcia en la prestació dels serveis d’aquestes administracions. La col·laboració serà també la clau del seu disseny, que compta amb una diversitat d’actors institucionals que contribuiran a la identificació de les funcionalitats i continguts de la plataforma, així com dels futurs serveis públics que es desenvoluparan i oferiran.

La participació en aquest projecte permetrà, a més, a la Generalitat establir relacions amb una xarxa d’administracions que poden aportar tant informació estratègica sobre polítiques europees en matèria de transformació digital com experiència i socis potencials per impulsar futurs projectes de cooperació transnacional.