La consellera Alsina, durant la seva intervenció a la sessió de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu a Estrasburg.
La consellera Alsina, durant la seva intervenció a la sessió de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu a Estrasburg.
{"name":"2022/09/15/11/20/9bf4bcc9-a51f-4205-9f9c-62e8d45332e0.jpeg","author":"XGO","type":"0","location":"0","weight":162261}

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha comparegut aquest dijous a la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu a Estrasburg, convidada pel president d’aquesta comissió, l’eurodiputat Younous Omarjee. Es tracta d’un fet excepcional que un membre d’un govern no estatal comparegui al Parlament Europeu i, de fet, és la primera vegada que un membre del Govern de Catalunya intervé oficialment en una sessió. La consellera Alsina ho ha fet en representació de l’aliança Regions for EU Recovery per presentar l’informe Regions for EU Recovery’s Benchmark Study on the Implementation of Next Generation EU Funds, un estudi comparatiu sobre la gestió dels fons Next Generation EU en l’àmbit regional.

En aquest informe, la majoria de les regions participants van informar que els principis de governança multinivell i de subsidiarietat no s’havien respectat en la implementació dels plans de recuperació i resiliència, i mostraven la seva preocupació per la recentralització de la gestió dels fons europeus en general. “Tenim el convenciment que el poder transformador de les regions és necessari”, ha afirmat la consellera Alsina davant la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, on ha posat en valor “el nostre coneixement de primera mà de les realitats sobre el terreny i una estreta connexió amb els nostres ciutadans”.

Per exemplificar la necessitat d’aquest major rol de les regions en la gestió dels fons europeus, la consellera Alsina ha posat sobre la taula l’experiència de Catalunya. En el període 2014-2020, Catalunya va rebre més de 2.000 milions d’euros en fons europeus gestionats directament des d’Europa, una quantitat equivalent a la que va rebre Finlàndia i que supera el que, en termes de població i de PIB, hauria de rebre. “Quan els diners es distribueixen de manera competitiva des d’Europa, Catalunya té la capacitat d’absorbir més fons dels que li tocarien”, ha assenyalat la consellera Alsina. En canvi, en la situació actual dels Next Generation, “on hi ha un sistema de governança completament centralitzat que fa que Catalunya no pugui competir de manera lliure per aquests fons”, Catalunya ha rebut al voltant d’un 17% dels fons que hauria d’haver rebut d’acord amb la seva població, segons dades preliminars.

La consellera Alsina ha intervingut en nom dels 32 territoris de 10 estats membres diferents de la UE que formen l’aliança Regions for EU Recovery i ha destacat que, malgrat la diversitat, totes “compartim la visió de fer una Europa millor”, un objectiu per al qual ha insistit que “cal respectar els principis de subsidiarietat i de governança multinivell”. “No comptar amb les regions és un error greu que creiem que està causant danys importants en la recuperació després de la pandèmia”, ha advertit la consellera. En aquest sentit, Alsina ha reivindicat les regions “han de continuar sent actors clau en les polítiques i en els fons de cohesió europeus”.

El president de la Comissió de Desenvolupament Regional, l’eurodiputat Younous Omarjee, ha animat a fer créixer aquesta xarxa a qui avui ha donat veu la consellera Alsina amb més regions, i a continuar treballant i a mantenir informada l’Eurocambra sobre els seus resultats. Victòria Alsina també ha tingut l'oportunitat d'entregar l'informe de l'aliança Regions for EU Recovery a la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, amb qui ha conversat en acabar la sessió de la comissió.

Sobre l’aliança

Regions for EU Recovery és una aliança de més de 30 regions europees liderada per Catalunya que reclama un major rol en la presa de decisions i un reforçament del paper de les regions en la implementació de plans de recuperació i resiliència.

La consellera Victòria Alsina, el ministre-president de Flandes, Jan Jambon, i el president de la regió de Bratislava, Juraj Droba, ja van presentar l’informe el passat mes de juny a Brussel·les.

La consellera Alsina, al PE.{"name":"2022/09/15/16/06/4f79d9d0-c71c-4a52-977d-515d1cc9bfb0.jpeg","author":"XGO","type":"0","location":"0","weight":162261}


The Catalan Minister for Foreign Action and Open Government, Victòria Alsina, participated this Thursday at the Committee on Regional Development of the European Parliament in Strasbourg, invited by the chair of this commission, the MEP Younous Omarjee. It is exceptional for a member of a non-state government to intervene at the European Parliament, and it is actually the first time a member of the Government of Catalonia speaks officially at a session. Minister Alsina did it in representation of the alliance Regions for EU Recovery to present the study Regions for EU Recovery’s Benchmark Study on the Implementation of Next Generation EU Funds, a benchmark study on the management of Next Generation EU Funds at a regional level.

In this study, most of the participating regions reported that multi-level governance and subsidiarity principles had not been respected in the implementation of the resilience and recovery plans, and showed their concern for the recentralization of the management of the European funds. “We are convinced that the transformative power of regions is necessary”, stated Minister Alsina to the Committee on Regional Development of the European Parliament, where she reminded “our first-hand knowledge about the realities on the ground and the close connexion with our citizens”.

To show an example of the need for this major role of regions in the management of the European funds, Minister Alsina talked about the experience of Catalonia. In the period 2014-2020, Catalonia received more than 2,000 millions of euros from European funds managed directly from Europe, an equivalent quantity to the one Finland received, and that exceeds what, in terms of population and GDP, Catalonia should have received. “When money is distributed in a competitive way from Europe, Catalonia has the capacity to absorb more funds than the ones she should receive”, Minister Alsina pointed out. However, in the current situation with Next Generation funds, “in which there is a governance system completely centralised, Catalonia cannot compete freely for these funds”, Catalonia has received around 17% of the funds she should have received based on its population, according to preliminary data.

Minister Alsina intervened on behalf of the 32 territories of 10 different member states that form the alliance Regions for EU Recovery and stressed that, despite the diversity, “we all share the vision to make a better Europe”, a goal for which she insisted “it is necessary to respect the subsidiarity and multi-level governance principles”.“Not taking the regions into account is a serious mistake that we believe is causing an important damage in the recovery after the pandemics”, the Minister warned. Alsina claimed that regions “have to continue to be key actors in the politics and in the cohesion European funds”.

Minister Alsina and EU Commissioner Elisa Ferreira.
Minister Alsina and EU Commissioner Elisa Ferreira.
{"name":"2022/09/15/16/07/814cd42b-ff96-4f10-ba93-11a50eb8c875.jpeg","author":"XGO","type":"0","location":"0","weight":"190804"}

The chair of the Committee on Regional Development, Younous Omarjee, encouraged the network that Minister Alsina represented to expand, adding more regions to it and to continue its work, as well as to keep the Eurochamber posted about its results. Victòria Alsina also had the chance to give the Regions for EU Recovery’s benchmark study to European Commissioner for Cohesion and Reforms, Elisa Ferreira, with whom she was able to discuss once the session ended.

About the alliance

Regions for EU Recovery is an alliance of more than 30 European regions led by Catalonia that claims a major role of regions in the decision-making process as well as a reinforcement of their role in the implementation on the Recovery and Resilience plans.

Minister Victòria Alsina, Minister-President of Flanders, Jan Jambon, and president of the Bratislava region, Juraj Droba, already presented this benchmark study last June in Brussels.

6  

Images

Minister Alsina and EU Commissioner Elisa Ferreira.

Minister Alsina and EU Commissioner Elisa Ferreira. 190.8 MB

La consellera Alsina ha tingut l'oportunitat d'entregar l'informe de l'aliança Regions for EU Recovery a la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira.

La consellera Alsina ha tingut l'oportunitat d'entregar l'informe de l'aliança Regions for EU Recovery a la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira. 190.8 MB

Minister Alsina during her intervention.

Minister Alsina during her intervention. 162.26 MB

La consellera Alsina, durant la seva intervenció a la sessió de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu a Estrasburg.

La consellera Alsina, durant la seva intervenció a la sessió de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu a Estrasburg. 162.26 MB

Pla general de la sala del Parlament Europeu a Estrasburg on s'ha celebrat la sessió de la Comissió de Desenvolupament Regional.

Pla general de la sala del Parlament Europeu a Estrasburg on s'ha celebrat la sessió de la Comissió de Desenvolupament Regional. 159.49 MB

La consellera Alsina, el secretari d'Acció Exterior del Govern, Gerard Figueras, i el delegat del Govern davant la UE, Gorka Knörr, durant la sessió.

La consellera Alsina, el secretari d'Acció Exterior del Govern, Gerard Figueras, i el delegat del Govern davant la UE, Gorka Knörr, durant la sessió. 169.31 MB

3  

Fitxers adjunts

Regions for EU Recovery¿s Benchmark Study on the Implementation of Next Generation EU Funds [PDF]

Regions for EU Recovery¿s Benchmark Study on the Implementation of Next Generation EU Funds [PDF]
PDF | 1,345.78 MB

Resum executiu en català de l'estudi de l'aliança Regions for EU Recovery [PDF]

Resum executiu en català de l'estudi de l'aliança Regions for EU Recovery [PDF]
PDF | 218.21 MB

Regions for EU Recovery¿s Benchmark Study on the Implementation of Next Generation EU Funds [PDF]

Regions for EU Recovery¿s Benchmark Study on the Implementation of Next Generation EU Funds [PDF]
PDF | 1,345.78 MB