· With 215 working probes in place throughout the territory the STSI’s Radio Frequency Monitoring System (RFMS) has established itself as an international example of good practice in the deployment of mobile telephone systems
 
· This groundbreaking Catalan project is one of the cornerstones of the Catalan Government’s innovative policy on Radio Frequency Governance and it is contributing to attainment of the main targets of the Accord for fostering mobile communication infrastructure and services in Catalonia

The Catalan Government’s Radio Frequency Monitoring System (RFMS) now has over 200 working devices in place for monitoring immissions by mobile telephone antennas throughout Catalonia, making it the largest ongoing measurement network in the world and an example to be followed in other countries, which have taken note of this groundbreaking Catalan project as a model of good practice in the deployment of telecommunication infrastructure.

The RFMS project is one of the cornerstones of what is known as Radio Frequency Governance, an innovative policy formed within the framework of the policies for generating social consensus, organising telecommunication infrastructure and monitoring of immissions, and it has become one of the core factors for co-ordination of the Catalan Government’s policies on electronic communications and the environment.

That policy was recently recognised by the European Union, which will co-finance it through a project with a budget of almost three million euros to be implemented over four years (2010-2014), aimed at improving access to wireless communication networks for the general populace and the relevant social and economic activities in particular, by fostering the orderly and sustainable deployment of those networks in a user and environmentally friendly way.

Within the framework of that project, the Catalan Government will install 100 new probes to monitor electromagnetic fields continuously, expanding the current RFMS network, which will comprise more than 300 probes located throughout Catalonia by the end of 2011. The Catalan Government will also distribute 50 portable electromagnetic field probes to 50 town councils in Catalonia so that they can respond to requests from citizens for measurements at private homes and public places, and it will publish the measurements taken using those probes on a web page that will also provide information on radio communication infrastructure in Catalonia.

Radio Frequency Governance is one of the instruments comprising the platform created recently to ensure the necessary deployment of telecommunication infrastructure and services in an environment of public trust: the Accord for Fostering Mobile Communication Infrastructure and Services in Catalonia signed recently by the Catalan Government, Localret and the telecommunication industry. That Accord was promoted by the Catalan Government through the Secretariat for Telecommunications and the Information Society of it’s Department of Government and Public Administration, working jointly with other departments of the Catalan Government, mobile telephone operators and a large number of players in the industry and local representatives.

The Accord stipulates eleven specific objectives, to be pursued through 73 lines of action that will contribute to facilitating the orderly deployment of quality infrastructure and services throughout the territory and their adaptation to current and future needs, and promotion of the telecommunications industry in Catalonia, among other factors. The first of those objectives is to ensure the existence of oversight mechanisms guaranteeing that mobile communication base stations comply with environmental law regardless of their technology and bandwidth, and to inform the public, while fostering confidence in those oversight mechanisms.

The Secretary for Telecommunications and the Information Society, Jordi Bosch, has stated his conviction that “creating an environment of confidence in telecommunication infrastructure requires this type of innovative projects, which stress the importance of transparency and information made available to everyone.” In Mr Bosch’s opinion, “People have the right to be aware of their technological environment and to know that that environment is regulated and organised in such a way as to ensure its safety and reliability.” In that connection, he points out that “This type of policy and lines of action make Catalonia an international reference point and example to be followed.”
Amb 215 sondes activades a tot el territori, el Sistema de Monitorització de Radiofreqüència (SMRF) de l’STSI es consolida com a exemple internacional de bones pràctiques en el desplegament de la telefonia mòbil

Aquest projecte pioner, de factura catalana, és un dels pilars de la innovadora política de Governança Radioelèctrica de la Generalitat i contribueix a assolir un dels objectius més importants de l’Acord per a l’impuls de les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils a Catalunya

El Sistema de Monitorització de Radiofreqüència de la Generalitat de Catalunya (SMRF) ja compta amb més de 200 equips de control de les immissions de les antenes de telefonia mòbil en funcionament a tot el territori català, cosa que el converteix en la xarxa de mesura contínua més gran del món i en exemple a seguir per altres països, que s’han fixat en aquest projecte pioner, de factura catalana, com a model de bones pràctiques en el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions.

El projecte SMRF és un dels pilars sobre els quals se sustenta l’anomenada Governança Radioelèctrica, una política innovadora que va néixer en el marc de polítiques de generació de consens social, d’ordenació d’infraestructures de telecomunicacions i de control de les immissions i que ha esdevingut eix vertebrador de coordinació de les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i medi ambient.

Aquesta política ha merescut recentment el reconeixement de la Unió Europea, que la cofinançarà mitjançant un projecte dotat amb un pressupost de gairebé tres milions d’euros que es desenvoluparà en quatre anys (2010-2014) i que té per objectiu millorar l’accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general, i a les seves activitats socioeconòmiques en particular, fomentant-ne el desplegament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.
 
En el marc d’aquest projecte, la Generalitat instal·larà 100 noves sondes de monitorització contínua de camps electromagnètics per ampliar l’actual xarxa SMRF, que a finals de 2011 comptarà amb més de 300 sondes a tot el territori català. La Generalitat també distribuirà 50 sondes de camp electromagnètic portàtils entre 50 ajuntaments catalans, per tal que puguin atendre les peticions de mesura de la ciutadania en domicilis particulars i llocs públics, i posarà a disposició pública les mesures captades per aquestes sondes mitjançant una pàgina web on es podran veure també, les infraestructures de radiocomunicació de Catalunya.

La Governança Radioelèctrica és un dels instruments de la plataforma creada recentment per garantir el necessari desplegament d’infraestructures i serveis de telecomunicacions en un entorn de confiança ciutadana: l’Acord per a l’impuls de les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils a Catalunya, signat recentment per la Generalitat, Localret i el sector de les telecomunicacions. Aquest acord ha estat impulsat per la Generalitat a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques, que ha treballat conjuntament amb d’altres departaments de la Generalitat, els operadors  mòbils i nombrosos agents del sector i representants del món local.

L’acord fixa fins a onze objectius concrets, que es tradueixen en 73 línies d’actuació que contribuiran a facilitar el desplegament ordenat d’infraestructures i serveis de qualitat a tot el territori, la seva adequació a les necessitats actuals i de futur i la promoció del sector empresarial de les telecomunicacions a Catalunya, entre altres aspectes. Precisament, el primer d’aquests objectius és assegurar els mecanismes de control que garanteixin el compliment de la normativa mediambiental de les estacions base instal·lades per donar serveis de comunicacions mòbils, amb independència de la seva tecnologia i banda de freqüències, i informar la ciutadania, tot fomentant la confiança en els mecanismes de control.

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, s’ha mostrat convençut que “generar un entorn de confiança en les infraestructures de telecomunicacions exigeix projectes innovadors com aquests, que prioritzen la transparència i la informació a l’abast de tothom”. Segons Bosch, “la ciutadania té dret a conèixer el seu entorn tecnològic i a saber que hi ha un ordre i una organització que gestiona aquest entorn amb referents de seguretat i funcionalitat”. En aquest sentit, Bosch ha recordat que “són aquest tipus de polítiques i línies d’actuació les que fan de Catalunya un referent internacional i un model a seguir”.

 
· Con 215 sondas activadas en todo el territorio, el Sistema de Monitorización de Radiofrecuencia (SMRF) de la STSI se consolida como un ejemplo internacional de buenas prácticas en el despliegue de la telefonía móvil

· Este proyecto pionero, de factura catalana, es uno de los pilares de la innovadora política de Gobernanza Radioeléctrica de la Generalitat y contribuye a lograr uno de los objetivos más importantes del Acuerdo para el impulso de las infraestructuras y los servicios de comunicaciones móviles en Cataluña

El Sistema de Monitorización de Radiofrecuencia de la Generalitat de Catalunya (SMRF) ya cuenta con más de 200 equipos de control de las inmisiones de las antenas de telefonía móvil en funcionamiento en todo el territorio catalán, lo que lo convierte en la red de medida continua más grande del mundo y en ejemplo a seguir por otros países, que se han fijado en este proyecto pionero, de factura catalana, como modelo de buenas prácticas en el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.

El proyecto SMRF es uno de los pilares sobre los que se sustenta la llamada Gobernanza Radioeléctrica, una política innovadora que nació en el marco de políticas de generación de consenso social, de ordenación de infraestructuras de telecomunicaciones y de control de las inmisiones y que se ha convertido en eje vertebrador de coordinación de las políticas de la Generalitat de Catalunya en materia de comunicaciones electrónicas y medio ambiente.

Esta política ha sido merecedora recientemente del reconocimiento de la Unión Europea, que la cofinanciará mediante un proyecto dotado con un presupuesto de casi tres millones de euros que se desarrollará en cuatro años (2010 – 2014) y que tiene por objetivo mejorar el acceso a las redes de comunicaciones inalámbricas a la ciudadanía en general, y a sus actividades socioeconómicas en particular, fomentando el despliegue ordenado, sostenible y respetuoso con las personas y el medio ambiente.

En el marco de este proyecto, la Generalitat instalará 100 nuevas sondas de monitorización continua de campos electromagnéticos para ampliar la actual red SMRF, que a finales de 2011 contará con más de 300 sondas en todo el territorio catalán. La Generalitat también distribuirá 50 sondas de campo electromagnético portátiles entre 50 ayuntamientos catalanes, para que puedan atender las peticiones de medición de la ciudadanía en domicilios particulares y lugares públicos, y pondrá a disposición pública las medidas captadas por estas sondas mediante una página web donde se podrá ver también las infraestructuras de radiocomunicación de Cataluña.

La Gobernanza Radioeléctrica es uno de los instrumentos de la plataforma creada recientemente para garantizar el despliegue necesario de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en un entorno de confianza ciudadana: el Acuerdo para el impulso de las infraestructuras y los servicios de comunicaciones móviles en Cataluña, firmado recientemente por la Generalitat, Localret y el sector de las telecomunicaciones. Este acuerdo ha sido impulsado por la Generalitat a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques, que ha trabajado conjuntamente con otros departamentos de la Generalitat, los operadores móviles y numerosos agentes del sector y representantes del mundo local.

El acuerdo fija hasta once objetivos concretos, que se traducen en 73 líneas de actuación que contribuirán a facilitar el despliegue ordenado de infraestructuras y servicios de calidad en todo el territorio, su adecuación a las necesidades actuales y de futuro y la promoción del sector empresarial de las telecomunicaciones en Cataluña, entre otros aspectos. Precisamente, el primero de estos objetivos es asegurar los mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de la normativa medioambiental de las estaciones base instaladas para dar servicio de comunicaciones móviles, con independencia de su tecnología y banda de frecuencias, e informar a la ciudadanía, fomentando la confianza en los mecanismos de control.

El secretario de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, se ha mostrado convencido de que “generar un entorno de confianza en las infraestructuras de telecomunicaciones exige proyectos innovadores como estos, que prioricen la transparencia y la información al alcance de todos”. Según Bosch, “la ciudadanía tiene derecho a conocer su entorno tecnológico y a saber que hay un orden y una organización que gestiona este entorno con referentes de seguridad y funcionalidad”. En este sentido, Bosch ha recordado que “son estos tipos de políticas y líneas de actuación las que hacen de Cataluña un referente internacional y un modelo a seguir”.